Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata obliczać się będzie z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad określonych w zarządzeniu nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

 • 50pkt stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
  1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonej przez 10;
  2. liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresu egzaminu.
 • 40pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, podstaw informatyki, język obcy (angielski lub niemiecki). W przypadku dwóch języków będzie brana pod uwagę ocen wyższa. Otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  1. 10 punktów – ocena celująca,
  2. 8 punktów – ocena bardzo dobry,
  3. 6 punktów – ocena dobry,
  4. 4 punkty – ocena dostateczny,
  5. 0 punktów – ocena dopuszczający;
 • 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadami:
  1. 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
  2. maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu, co najmniej na wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b zarządzenia nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (1 konkurs – 2pkt., 2 konkursy – 4pkt., 3 i więcej – 5pkt.),
  3. maksymalnie 2 punkty za jedno wskazanych osiągnięć w załączniku
   nr 3b zarządzenia nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (1 osiągnięcie – 1pkt., 2 i więcej – 2pkt.):
 • 1 punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej ucznia na przykład: wzorowe zachowanie

lub
stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi itp.,

lub
wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, ustala się następujące zasady wyznaczania punktów rekrutacyjnych, odpowiadające liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:

 • języka polskiego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,
 • historii i wos - liczba punktów za ocenę na świadectwie z historii i wos,
 • matematyki - liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych - średnia z liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,
 • język obcy - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata.

Punkty na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą podaną w punkcie powyżej.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnianych przy kwalifikacji do oddziałów, jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.

Konkursami, uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za konkursy, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, są:

 1. konkursy przedmiotowe z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
 2. konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”
 3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 4. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
 5. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,

Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, za które są przyznawane dodatkowe punkty rekrutacyjne:

1.  uzyskanie tytułu finalisty w konkursach:

 • konkursy przedmiotowe z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki,
  historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
 • konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”
 • Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
 • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów,

2.  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach zamieszczonych w załączniku nr 3b zarządzenia
nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 5/2014

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów są:

 • łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
 • ocena z zachowania;
 • liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części matematyka i język obcy;
 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum;

Kandydaci do szkół ponad gimnazjalnych objętych elektronicznym systemem naboru składają wniosek wraz z załącznikami jedynie do szkoły pierwszego wyboru wskazując w nim także szkołę drugiego i trzeciego wyboru.

Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 1. Kandydat do szkoły składa wniosek w terminie od 2 czerwca do 25 czerwca 2015r. w tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania do innej szkoły.
 2. W terminie od 26 do 29 czerwca do wniosku o przyjęcie dołącza:
  • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie,
  • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

Kwalifikowanie do szkoły.

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły nastąpi nie później niż do 2 lipca 2015r.
 2. Osoby przyjęte do szkoły są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 6 lipca 2015r.
 3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi nie później niż do 7 lipca 2015r.

Technikum w zawodach:


1. Technik elektronik o kwalifikacjach:

 • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych.
 • eksploatacja urządzeń elektronicznych.


2. Technik informatyk o kwalifikacjach:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.


3. Technik logistyk
 o kwalifikacjach :

 • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
  i magazynowania.
 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

 

 

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną doświadczoną kadrę,
 • własne warsztaty do zajęć praktycznych,
 • sześć pracowni komputerowych (5 Microsoft  i  1 eMac),
 • praktyki zawodowe na terenie województwa,
 • bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
 • dobry plan wychowawczy przewidujący wszystkie możliwe formy współpracy z rodzicami i przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

TECHNIK LOGISTYK to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie, tak wszystkich zasobów (materiałów, informacji, ludzi i magazynów) oraz narzędzi (transportu czy oprogramowania komputerowego), aby osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. 

Uczniowie realizują w programie nauczania następujące zawodowe zajęcia edukacyjne:

 • Podstawy logistyki,
 • Gospodarka zapasami i magazynowanie,
 • Ekonomika logistyki,
 • Transport ze spedycją,
 • Planowanie i systemy logistyczne,
 • Gospodarka elektroniczna,


Zadania zawodowe technika logistyka obejmują:

 • obsługę klienta
 • prognozowanie popytu
 • przepływ informacji
 • kontrolę zapasów
 • czynności manipulacyjne
 • realizowanie zamówień
 • czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części
 • lokalizację zakładów produkcyjnych i składów
 • procesy zaopatrzeniowe
 • pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami
 • czynności transportowe i składowanie


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę jako: 1) specjalistad. sprzedaży i prognozowania popytu;

 • specjalistads. planowania zakupów;
 • specjalistads. handlu elektronicznego;
 • specjalistads. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
 • specjalistads. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucją;
 • specjalistads. gospodarki odpadami;
 • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
 • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
 • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
 • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.


Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. 

Logistyk musi się znać praktycznie na wszystkim. Planowanie, finanse, marketing, transport, dystrybucja. Logistyka to bowiem przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane.

TECHNIK INFORMATYK to zawód cieszący się stałą popularnością i poszukiwany przez pracodawców Dzięki Edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej.


Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:

 • Komputerowych (sklep komputerowy),
 • Usługowych (Hosting, monitoring),
 • Naprawczych (Serwis),
 • Produkcyjnych (AMD, INTEL),
 • Każdej firmie na stanowisku:
  • Informatyk
  • Administrator sieci
  • Webmaster
  • Programista
  • Projektant aplikacji internetowych

Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce.

Zawód technika informatyka jest wciąż atrakcyjny dla rynku pracy i potrzebny w Unii Europejskiej. Zapewnia łatwość, w razie konieczności, zmiany pracy. Szkoła przygotowuje również do studiów na kierunkach informatycznych, przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent technikum informatycznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem "Technik informatyk" (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów).

Nauka trwa cztery lata.

Współpracują z nami:

 
 
 
 
300x250px fioletowe