Rejestracja kandydatów w systemie naboru elektronicznego rozpocznie się 

01.06.2018r. od godz. 8.00

 

Przejdź do rekrutacji!

   

  Warunki rekrutacji do klasy pierwszej TECHNIKUM w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr3.

Prowadzimy nabór do:

1. Technikum elektronicznego

2. Technikum informatycznego

3. Technikum logistycznego

4. Technikum szerokopasmowej kumunikacji elektronicznej

5. Szkoły branżowej pierwszego stopnia - magazynier logistyk

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8)
 • osiągnięcia ucznia :

     - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 
     - szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

-  celujący           -  20 punktów

-  bardzo dobry   -  18 punktów

-  dobry               -  15 punktów

-  dostateczny     -  10 punktów

-  dopuszczający -  2 punkty

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów przy czym:

       - za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  -  5  punktów,

- za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych .

       - osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) punkty, osiągnięcia   w    aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty
   

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

8. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

 • do Technikum w zawodach: technik informatyk

                   -   język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

 • do Technikum w zawodach: technik elektronik

                   -   język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 • do Technikum w zawodach: technik logistyk

            - język polski, język obcy, matematyka, geografia

 • do Technikum w zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

-   język polski, język obcy, matematyka, fizyka, informatyka

 

 

 

Technikum w zawodach:


1. Technik elektronik o kwalifikacjach:

 • EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznychektronicznych.


2. Technik informatyk o kwalifikacjach:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych


3. Technik logistyk
 o kwalifikacjach :

 • AU.22. Obsługa magazynów
 • AU.32. Organizacja transportu

4. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej o kwalifikacjach :

 • EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

 

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną doświadczoną kadrę,
 • własne warsztaty do zajęć praktycznych,
 • sześć pracowni komputerowych (4 Microsoft  i  2 eMac),
 • praktyki zawodowe na terenie województwa,
 • bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę,
 • dobry plan wychowawczy przewidujący wszystkie możliwe formy współpracy z rodzicami i przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

Współpracują z nami:

 
 
 
 
300x250px fioletowe