Warunki rekrutacji do klasy pierwszej TECHNIKUM w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr3.

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8)
 • osiągnięcia ucznia :

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

 

 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

–  celujący           –  20 punktów

–  bardzo dobry   –  18 punktów

–  dobry               –  15 punktów

–  dostateczny     –  10 punktów 

–  dopuszczający –  2 punkty

 

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów przy czym:

– za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  –  5  punktów,

– za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych .

– osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) punkty, osiągnięcia   w    aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty
    

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

8. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

 • do Technikum w zawodach: technik informatyk

–   język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

 • do Technikum w zawodach: technik elektronik

–   język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 • do Technikum w zawodach: technik logistyk

– język polski, język obcy, matematyka, geografia

 • do Technikum w zawodach: technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

–   język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 

Więcej informacji na stronie szkoły [LINK]

 

 

 

 

 

Warunki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr3.

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8)
 • osiągnięcia ucznia :

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

 

 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

–  celujący           –  20 punktów

–  bardzo dobry   –  18 punktów

–  dobry               –  15 punktów

–  dostateczny     –  10 punktów 

–  dopuszczający –  2 punkty

 

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów przy czym:

– za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  –  5  punktów,

– za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych .

– osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) punkty, osiągnięcia   w    aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty
    

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

8. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

 • do szkoły branżowej:
  język polski, matematyka, geografia, język obcy (najwyższa ocena)

 

Więcej informacji na stronie szkoły [LINK]

%d bloggers like this: