KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I GIMNAZJUM NR 3 W JELENIEJ GÓRZE.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze, adres: ul. Grunwaldzka 64a, 58-506 Jelenia Góra, telefon 75 75 245 81, adres e-mail: elektronik@zsejg.edu.pl
 2. W sprawach danych związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze. mail: abialuk@zsejg.edu.pl, tel. 75 75 245 81
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO w odniesieniu do przepisów prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz.996 ze zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017 poz.1646).

 1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły (w tym korzystania z dziennika elektronicznego)
 2. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutowa działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO
 • dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach, zawodach sportowych, turniejach, wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 • wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych (facebook), na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego  (organizacji międzynarodowych poza obszar działania przepisów RODO).

8. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi archiwizacji.

9. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust.2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz.U.2017 poz.1646)

10. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania swoich danych,
 • do minimalizacji/ ograniczenia swoich danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

%d bloggers like this: