Do 15.09.2022 r. w szkole u pedagoga szkolnego (s.101)  można pobrać i złożyć wniosek o stypendium socjalne. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendium szkolne wynosi w roku szkolnym 2022/2023: 600 zł  netto na osobę w rodzinie za miesiąc sierpień 2022 r.:

  • Stypendium szkolne wypłacane jest w dwóch transzach: w grudniu oraz w czerwcu.
  • Wypłata stypendium socjalnego następuje po przedstawieniu dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania świadczenia (faktury).
  • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole najstarszego
  • W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia losowego nie więcej niż 2 miesiące od jego wystąpienia, można ubiegać się o zasiłek socjalny, czyli jednorazową pomoc materialną. w przypadku przewlekłej choroby należy udokumentować wydatki poniesione z tytułu leczenia oraz nowe okoliczności, które miały charakter losowy, nie dający się przewidzieć.
%d bloggers like this: