Warunki rekrutacji do klasy pierwszej TECHNIKUM w Zespole Szkół Elektronicznych.

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

 • egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8)
 • osiągnięcia ucznia :

– ukończenie szkoły z wyróżnieniem
– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

 200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 • 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty
 • 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z czterech przedmiotów – języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od zawodu patrz pkt8) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

–  celujący           –  18 punktów

–  bardzo dobry   –    17 punktów

–  dobry               –  14 punktów

–  dostateczny     –    8 punktów

–  dopuszczający –     2 punkty

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły kandydat może uzyskać co najwyżej 20 punktów przy czym:

– za ukończenie szkoły z wyróżnieniem  –  7  punktów,

– za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, co najwyżej 10 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych .

– osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) punkty, osiągnięcia   w    aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty
   

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły  niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół.

7. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły są:

 • do Technikum w zawodach: technik informatyk
  –   język polski, fizyka, matematyka, informatyka.
 • do Technikum w zawodach: technik elektronik
  –   język polski, język ang., matematyka, fizyka.
 • do Technikum w zawodach: technik logistyk
  – język polski, język ang., matematyka, geografia
 • do Technikum w zawodach: technik programista
  – język polski, informatyka, matematyka, fizyka.

8. Zasady dostarczania dokumentów:

   • od 15 maja  do 17 czerwca br. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wniosek wypełnia się na platformie rekrutacyjnej, drukuje i podpisuje przez ucznia i rodzica)
   • od 21 czerwca do 5 lipca br. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty

9. Dostarczanie dokumentów:

   • osobiście do sekretariatu szkoły
   • jeśli sytuacja epidemiczna  uniemożliwia przekazanie dokumentów do sekretariatu, można je wysyłać na adres email: rekrutacja@zsejg.edu.pl

10.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 15 lipca 2024 r.

11. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłużenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty od 16 lipca do 22 lipca 2024 r.

12. Publikacja list przyjętych 23-07-2024.

Nabór elektroniczny pod adresem:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

%d bloggers like this: